Flirti dhe tradhtia bashkëshortore

Shko poshtë

Flirti dhe tradhtia bashkëshortore

Mesazh nga Erisa prej Thu 29 Apr 2010 - 20:46

Shkaqet, pasojat dhe ilaçi

Përkufizimi i problemit dhe faktorët e paraqitjes së tij
Umeti mysliman po kalon nëpër një periudhë të prapambetjes bashkëkohore e shoqëruar me një prapambetje në shkallën e vlerave të larta që Islami i ndërton te bijtë e tij. Së bashku me to, po ndodh integrimi me kulturat e jomyslimanëve i shoqëruar me iman të dobët dhe injorancë ndaj dispozitave të Fesë, shtoji këtyre edhe përdorimin e mjeteve teknologjike në mënyrë të gabuar.

Një temë e rrezikshme si kjo, që prek Fenë, nderin, familjen dhe shoqërinë nuk mund të trajtohet denjësisht në një shkrim të vetëm, ndaj do ta trajtojmë në disa numra. Në numrin e parë do të përkufizojmë problemin dhe do të numërojmë disa faktorë që ndikuan në paraqitjen e këtij problemi. Në numrin tjetër do të përmendim disa nga dukuritë dhe pasojat e këtij problemi. Në numrin e tretë do të paraqesim raste të vërteta nga persona që u dogjën me këtë zjarr, kurse në numrin e fundit do të sjellim udhëzime të bamirësve dhe specialistëve, që merren me shërimin e problematikave të tilla, duke përmendur metoda konkrete, që ndoshta do të bëjnë dobi për të hequr dorë nga kjo plagë e rëndë.
Hyrje
Flirtet janë një lloj tradhtie dhe llogariten si një ndër metodat më të mëdha për sjelljen e çrregullimit dhe përhapjen e të shëmtuarës, duke bërë lehtësime ndaj takimeve të ndaluara, ndërsa dihet se çdoherë që vetmohet një burrë me një grua shejtani vjen midis tyre. Tradhtia është një ndër metodat e shkatërrimit të familjes dhe prishjes së ardhmërisë së femrave... te sa e sa femra është parë kjo sjellje e turpshme dhe me të ia ka mbyllur vetes derën e martesës, madje edhe motrave të saj e ndoshta edhe vëllezërve të saj?! Sa e sa burra kanë rënë viktima të tradhtisë dhe me të humbën fenë, iu zbulua skandali, iu shkapërderdh familja dhe iu nda gruaja, e cila u humb së bashku me fëmijët?! Sa e sa gra u bënë viktima të tradhtisë dhe me te humbën fenë, iu zbulua turpi, iu shpërnda familja, e shkurorëzoi burri dhe ia ndau zemrën duke e ndarë nga fëmijët?!
Tradhtari dhe tradhtarja nuk kanë mendime të mira për të tjerët, për çdo lëvizje që bën bashkëshorti/ja ai mendon se është flirt, për çdo fjalë apo telefonatë supozon se bëhet me ndonjë burrë (grua) ashtu siç ai (ajo) bën me të tjerat/ët, kështu që problemet shtohen dhe humb qetësia në familje. Si duket, ky është një dënim nga Allahu për veprën e keqe dhe prekjen e nderit të njerëzve të tjerë. Sikur të ndalej njeriu dhe të mendonte për bukuritë e të mirat e Islamit, ai do të shihte se çfarë ka dashur në të vërtetë Allahu prej robërve të Tij, kur i ka porositur që ta ndjekin Fenë. Ai, subhanehu ue teala, dëshiron për ta hairin, mirësinë dhe lumturinë në dynja dhe në ahiret. Nga objektivat më madhështore të Islamit është mbrojtja e nderit dhe për këtë janë ligjësuar mjaft dispozita fetare, që synojnë kohezionin e familjes, mbrojtjen e prejardhjes, pastrimin e shoqërisë nga poshtërsitë, anomalitë dhe ndyrësitë, si dhe ruajtjen e nderit nga nëpërkëmbja dhe shëmtimi.
Me qëllimin e ruajtjes së nderit, ato dispozita janë dy llojesh:
Lloji i parë: Ndalimi i ndodhjes së ndyrësisë me të gjitha format e saj, duke ndërprerë çdo rrugë që çon deri aty. Allahu i Madhërishëm e bëri haram kurvërinë, si dhe gjithçka që afron tek ajo, sikurse shfrenimi i shikimit, llastimi në të folur, ecja pa mbulesë, si dhe gjëra të tjera që të çojnë deri tek ajo ndyrësi e madhe. Ai, subhanehu ue teala, gjithashtu na paralajmëroi nga ndjekja e hapave të shejtanit, të cilat të çojnë drejt gabimeve më të mëdha dhe më katastrofike. Allahu ka thënë: “Mos i ndiqni hapat e shejtanit”, ky ajet në Kuran është thënë katër herë (Bekare 168, Bekare 208, Enam 142 dhe Nur 21).
Lloji i dytë: Mirësia e martesës dhe inkurajimi për të pasur nder dhe turp. Ai gjithashtu lehtësoi rrugën për ata që duan të jenë të ndershëm.
Përkufizimi i problemit:
Tradhtia është një fenomen i sjelljes së devijuar, që personifikohet me ngacmimin e meshkujve ndaj femrave apo e kundërta në forma të ndryshme, pavarësisht nëse ai ngacmim ndodh nëpër tregje, parqe apo vende të tjera publike, ose ndodh nëpërmjet aparateve bashkëkohore të komunikimit sikurse telefoni, interneti e të ngjashme me to, me qëllim mbajtjen e lidhjeve të ndaluara sipas sheriatit, më e keqja e të cilave është zinaja (kurvëria).
Dikush tjetër ka dhënë këtë përkufizim: Rënia e njërit apo e që të dy bashkëshortëve në një lidhje të ndaluar me një palë tjetër, e cila mbahet me dashuri, takime, dhurata dhe aktivitete të turpshme, sikurse vetmia me të dhe rënia në ndyrësinë e madhe apo në paralojat e saj, sikurse përqafime, puthje e të ngjashme.
Faktorët që ndikojnë në paraqitjen e këtij problemi:
Fenomenet e tilla shoqërore është vështirë t’i përkufizosh në një shkak apo faktor të vetëm, megjithëse lidhja e dobët me Allahun e Madhërishëm është faktori kryesor në këtë rast. Ka disa faktorë që veprojnë në mënyrë reciproke dhe së bashku me faktorin kryesor bëjnë ndikimin e tyre që në fund të pjellë një problem personal e familjar, bashkëshortor dhe shoqëror, që personifikohet me flirtin e një burri me grua që nuk e ka hallall. Nga ata faktorë që disa prej tyre përshtaten për disa bashkëshortë/e e disa përshtaten për një pjesë tjetër, janë:
1. Cungimi dhe atrofia e muskujve të besimit duke i shtuar kësaj edhe frikën e vogël dhe mos-ndjenjën e kontrollit nga Allahu në zemrën e atij bashkëshorti. Prandaj nuk mërzitet fort pse Allahu e di çfarë qarkullon në zemrën dhe kokën e atij, kështu që i jep vetes lirinë të bëjë çfarë të dojë, duke u shtirur se nuk i di pasojat që e presin. Pra, shkaku më i shpeshtë është imani i dobët, sepse flirtet me telefon vijnë si rezultat i ndjekjes së epshit dhe imanit të dobët, përndryshe si mund të ndihet i lumtur një burrë kur nëpërkëmb haramin dhe nderin e muslimanëve? Si nuk ka xhelozi për anëtarët e familjes së tij, a nuk ka frikë se mund t’i kthehet në të njëjtën formë?!
2. Injoranca ndaj dispozitës së flirteve. Kjo është e rrallë, por dikush mund të mos ketë dijeni për dispozitën e flirteve telefonike në sheriat, duke menduar se gjërat e atilla që nuk arrijnë deri në kurvëri, nuk prishin punë, madje janë të lejuara.
3. Mungesa e aftësisë dhe e mençurisë për të kuptuar pasojat e rënda, duke iu dorëzuar ëndjeve epshore.
4. Dobësimi i lidhjeve familjare duke mos pasur kontakte të mira midis anëtarëve të shtëpisë dhe duke mos pasur mes tyre takime dhe dashuri.
5. Dhënia liri e nefsit dhe e shikimit për të shikuar pamjet e gjalla prekëse nëpërmjet kanaleve televizive, faqeve të internetit, ose kënaqësia e rrejshme me fotot e publikuara nëpër gazeta e revista, apo duke kapur me sy atë që është në lagje, a në treg. Pastaj të gjitha këto pamje depozitohen në kokën dhe gjoksin e tij për ta ndezur zjarrin në zemër. Pastaj vijnë cytjet nga shejtani për ta shuar flakën e këtij zjarri me diçka që Allahu nuk e ka lejuar, me diçka nëpërmjet së cilës do të ndjejë kënaqësi të ndyrë, duke bërë një telefonatë apo duke parë një pamje, por flaka sa vjen e rritet.
6. Pakënaqësia me specifikat e bukurisë së gruas apo të burrit, apo thjesht atij i duket ashtu, për shkak të ndikimit të pamjeve të ndryshme nga gra të tjera, që shfaqen të zbukuruara në ekrane dhe letra.
7. Nevoja materiale e një gruaje. Nevoja, imani i dobët dhe koprracia e burrit apo e babait mund të shkaktojë te kjo grua që këtë punë të ndyrë ta bëjë si mjet përfitimi.
8. Shokët e këqij. Ah, sikur ta dije ç’janë shokët e këqij! Ky është një ndër shkaqet më të shpeshtë që inkurajojnë flirtet. Sa e sa naivë kanë rënë në këtë moçal nëpërmjet shokëve duke këmbyer përvojat e fëlliqura në këtë temë dhe duke u krenuar se cili ishte “frajeri” më i madh që flirtoi me numër sa më të madh të femrave.
9. Ndryshimi që pëson burri dhe gruaja – sidomos nga ana fetare – si p.sh. fillon jetën bashkëshortore si një fetar i dalluar, por pastaj kthehet mbrapsht duke u bërë njeri i shfrenuar dhe që nuk është serioz në kryerjen e ibadeteve.
10. Koha e madhe që kalon mashkulli apo femra para kompjuterit duke biseduar me gjininë tjetër (në çat, msn, facebook etj.) pa pasur ndonjë kontroll.
11. Puna në vende ku gjinitë përzihen. Në ato vende ka sprova pa kufi, si për femra ashtu edhe për meshkuj.
12. Mediet dhe teknologjia bashkëkohore e komunikimit. Shumica e asaj që shfaqet nëpër ekrane është ligësi, thirrje skandaloze për të flakur turpin dhe për të përhapur ndyrësinë, nxitje emocionesh, normalizim i imoralitetit, kallje instinktesh, nxitje epshesh... nëpërmjet këngëve të çoroditura, pamjeve të prishura, filmave të zhveshur nga çdo moral, fjalëve prekëse, klipeve skandaloze dhe shumë të tjera përballë një njeriu, që nuk e ruan shikimin aspak.
13. Paaftësia e mashkullit dhe e femrës për të kuptuar, se ai zbukurim që sjell atë kënaqësi me haram është i rrejshëm, nëse e krahason me mirësitë dhe dënimet e ahiretit.
14. Privimi i bashkëshortëve nga njëri-tjetri për ndonjë shkak, sikurse udhëtimi, burgu, sëmundja, pleqëria etj. Krahas imanit të dobët, nëpërmjet këtyre gjërave shejtani arrin t’i gjejë “zëvendësim”.
15. Anashkalimi kundrejt bashkëshortit/es. Atëherë bashkëshortët bien në grackat e flirteve për shkak të imanit të dobët, sepse gruaja nuk është e gatshme të zbukurohet për burrin e saj, apo burri nuk ka kohë të hyjë për ca momente në botën e saj. Ose duke u angazhuar me fëmijët pa i dhënë hapësirë burrit, mosdhënia shans që burri të kënaqë dëshirën derisa të ngopet, po ashtu edhe e kundërta ndaj gruas kur burri angazhohet me dynja, me gruan e dytë apo me diçka tjetër.
16. Edukata e keqe. Nëse djali apo vajza myslimane nuk kanë edukatën e duhur familjare mund të bien shumë shpejt në këtë moçal të ndyrë.
17. Gratë e zbuluara. Njëherësh për këtë thërrasin edhe njerëzit e prishur, me qëllim që të gjejnë viktimën e radhës. Ky është një faktor i rëndësishëm pavarësisht e ndjen gruaja këtë apo jo.
18. Dallimet e mëdha në moshë midis bashkëshortëve, gjë e cila reflektohet negativisht në jetën bashkëshortore, shpirtërore dhe seksuale.
19. Dalja e gruas pa nevojë përjashta. Kjo është argument, se ajo është larg turpit dhe modestisë, gjë e cila do të shkaktojë që meshkujt flirtues t’i ngacmojnë me biseda.
20. Zbrazëtia emocionale që përjetojnë disa femra, të cilat në kohën e zhvillimit të mjeteve teknologjike shtyhen drejt flirteve me meshkuj, pa dallim a janë të martuar apo jo.
21. Flirtuesit janë njerëz të papjekur emocionalisht dhe nuk kanë ndërgjegje shoqërore. Ata vuajnë ende nga fëmijëria vetjake-adoleshenca, ata janë narcisoidë dhe atyre nuk u interesojnë aspak ndjenjat e të tjerëve.
22. Integrimi në kulturat e tjera dhe moralet e prishura. Në shumicën e rasteve kjo vjen si rezultat i udhëtimeve, ndjekjes së filmave, përzierjes me gra në punë apo në familje me të afërm, komshi dhe të tjerë.
23. Shuarja e flakës së dashurisë mes bashkëshortëve. Burri ndjen se emocionet e gruas kundrejt tij nuk janë si më herët, nuk është e dhënë pas tij, nuk e shikon me sytë e pëlqimit dhe të dashurisë dhe nuk e flladit me fjalët që i dëgjonte në fillim, prandaj i duket se ajo nuk e do. Kjo do të krijojë pikën kryesore për mospajtimet dhe pengesat e mëtejshme mes tyre. Atëherë burri fillon të ftohet e të largohet dhe të kërkojë zëvendësim!
24. Dinakëria e grave dhe mungesa e mahremit kur ajo del përjashta. Dihet mirëfilli se femrat janë ato që i ftojnë burrat me iman të dobët për të bërë flirt me to. Këtë e bëjnë nëpërmjet veshjes, ecjes, stolive dhe parfumimit, ndërsa Feja e ka ndaluar të dilet përjashta në këtë formë me qëllim parandalimin e sprovës dhe mbrojtjes së nderit.
25. Ngurrimi nga seksi apo disa stileve të tij nga ana e njërit prej bashkëshortëve apo që të dyve, për shkak të mosdijes, sëmundjes, angazhimit etj.
26. Lidhjet e mëhershme para martesës. Burri nuk e braktis këtë sjellje të keqe edhe pas martesës. Ai vazhdon në këtë mënyrë tatëpjetë pa qenë i vetëdijshëm për pasojat e dhimbshme. E njëjta gjë vlen edhe për gruan.
27. Keqpërdorimi i kohës së lirë duke bërë flirte me mendimin se ajo është një metodë e shëndoshë dhe e sigurt për të vrarë kohën e lirë.

_________________

Portali ~ Forumi ~ St@ff ~ Rregulloria Forumit

Keni paqartesi... Me kontakto ne PM
avatar
Erisa
Fondatore St@ff Forum
Fondatore St@ff Forum

<b>Postime</b> Postime : 12061
 <b>Piket</b> Piket : 12694
Regjistruar : 24/04/2009
 <b>Mosha</b> Mosha : 28
 <b>Vendbanimi</b> Vendbanimi : Fier

http://www.hapesira.forumotion.net

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi